Pijlers

Vrijheid in gebondenheid

Onze kinderen zijn jonge ontdekkers. Ze zijn nieuwsgierig naar de wereld om zich heen. We leren onze kinderen om vrij en onafhankelijk te functioneren. Dit is een geleidelijk proces, waarbij zelfinschatting en zelfkennis een belangrijke rol spelen. Echte vrijheid gaat in hand met verantwoordelijkheid. Ze zijn beiden essentieel voor de persoonlijkheidsontwikkeling. Onze leerkrachten bieden structuur zodat elk kind hiermee leert omgaan.

Vrijheid in gebondenheid

 • Gestructureerde vrijheid
 • Keuzevrijheid in tijd en planning
 • Kindgesprekken
 • Projectkeuzes
 • Regels en afspraken
 • Orde en netheid
 • Veiligheid primeert op vrijheid

Voorwaarden

 • Regels en afspraken bespreekbaar maken
 • Keuzes leren maken
 • Tijdsbesef hebben
 • Zelfkennis
 • Leren plannen
 • Hulp vragen en bieden
 • Zelfvertrouwen hebben
 • Structuur en grenzen bewaken

Samenwerken

In onze Daltonschool leren we van en met elkaar. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid binnen onze maatschappij. We besteden veel aandacht aan het met elkaar werken en leren: o.a. dingen uitleggen, elkaar helpen en samen opdrachten maken. We hebben waardering en respect voor anderen. Samenwerken komt in alle klassen, bij alle leeftijden aan bod. Ook klasdoorbrekend werken kent bij ons zijn vaste waarde!

Op Daltonschool Atmos kan iedereen zichzelf zijn en zich trots voelen. Ieder kind maakt zijn of haar keuzes en houdt hierbij rekening met anderen. Ieder kind wordt gezien en gehoord en krijgt de kans om mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen. Dit vergoot het zelfvertrouwen. We  investeren in de samenwerking tussen kind, ouders, school en omgeving.

Samenwerken

 • Luisteren naar elkaar
 • Elkaar helpen/oplossingen zoeken
 • Respect hebben voor anderen
 • Klasdoorbrekend werken
 • Leerling – leerling
 • Leerling – leerkracht
 • Teamwerk
 • Ouderparticipatie
 • Andere participanten

Voorwaarden

 • Communicatieve vaardigheden
 • Veilig klasklimaat
 • Ruime klaslokalen
 • Ouderbetrokkenheid

Zelfstandigheid

We zetten in op het creëren van zelfstandigheid bij onze leerlingen. Zelfstandigheid ontwikkelt zich succesvol wanneer een leerling voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt. De leerkracht stelt een takenpakket samen op basis van de noden van elk kind. Ze leren zelf hun taken plannen en uitvoeren. Tijdens het leerproces leren kinderen hulp zoeken wanneer ze dit nodig achten. De leerkracht is niet voortdurend ter beschikking. Leerlingen gaan dus op zoek naar andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Ze leren op die manier omgaan met uitgestelde aandacht. Daarbovenop stimuleren we het probleemoplossend denken. Twee vaardigheden die ze in hun latere volwassen leven kunnen gebruiken.

Zelfstandigheid

 • Eigen werkplek kiezen
 • Leren leren
 • Materiaal/hulpmiddelen kiezen
 • Keuze maken tussen alleen werken of samenwerken
 • Oplossingen zoeken

Voorwaarden

 • Zelfvertrouwen
 • Organisatorische vaardigheden
 • Hulp durven vragen/geven
 • Rustige werkplekken
 • Doelgerichte taken
 • Opdrachten binnen de zone van naaste ontwikkeling
 • Coachende en begeleidende leerkrachten

Effectiviteit

Doelmatig werken is een belangrijk begrip binnen Daltononderwijs. Onze school is een voorbereiding op het latere volwassen leven. We willen onze leerlingen voorbereiden op de maatschappij en hen de nodige 21ste eeuwse vaardigheden aanleren. We maken van onze kinderen jonge ondernemers. Kinderen die zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun taken en leerproces, ervaren effectiever onderwijs en maken meer leerwinst.

Effectiviteit

 • Betrokkenheid aanwakkeren: eigenaarschap
 • Doelen verduidelijken/visualiseren
 • Leerwinst

Voorwaarden

 • Doelgericht werken
 • Verantwoordelijkheid kunnen nemen

Reflectie

In onze school speelt reflectie een belangrijke rol op leerling-, leerkracht- en schoolniveau. We zijn continu bezig met zelfreflectie om ons handelen verder te optimaliseren. We organiseren op regelmatige momenten reflectiemomenten. Leerlingen leren hun zelfstandig werk, planning en samenwerking kritisch beoordelen en bijsturen waar nodig. Zo leren ze nadenken over hun werk en hun gedrag.

Reflectie

 • Groeifeedback
 • Kindcontacten
 • Individueel of in groep
 • Leren leren

Voorwaarden

 • Veilige klas- en schoolomgeving
 • Spreekdurf
 • Kritisch reflecteren
 • Vertrouwen